เกี่ยวกับโครงการ

โครงการศูนย์ข้อมูลธุรกิจชุมชน

1. หลักการและเหตุผล
     การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่พึงให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ ด้วยการสนับสนุนให้อาจารย์นำความรู้และประสบการณ์ตามความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมภายนอก เพื่อให้ชุมชนและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดการถ่ายโอนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมได้ตามศักยภาพของตนเอง การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะสุข และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทำงานวิจัยเพื่อตอบคำถามต่างๆ เพื่อชี้แนะสังคม
     คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นสถาบันการศึกษามีเอกลักษณ์มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจด้วยองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การตลาด และการเงิน เพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันและเจริญเติบโตมีความยั่งยืน ธุรกิจชุมชนถือว่าเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งธุรกิจชุมชนเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กที่ดำเนินการจากการรวมกลุ่มของชุมชนที่มีอยู่เป็นจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ การที่จะสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้นั้น ผู้นำหรือผู้ประกอบการจะต้องอาศัยข้อมูลและความรู้ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจ แต่ข้อมูลในปัจจุบันมีอยู่หลายแหล่งกระจัดกระจายโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่อยู่บนแหล่งข้อมูลโลกออนไลน์ ที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องและสืบค้นอ้างอิงได้ง่ายทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต
      คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาดังกล่าว แนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้ธุรกิจชุมชนที่มีความยั่งยืนชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงจัดทำโครงการบริการทางวิชาการในรูปแบบของการให้บริการข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมแล้ว คณะฯ ยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาของอาจารย์ และเป็นแนวทางการสร้างรายได้จากการให้บริการทางวิชาการของทางคณะฯ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
    2.1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเนื้อหา(Content management system : CMS) รวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์
    2.2) เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลธุรกิจชุมชน ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ในรูปแบบของการเผยแพร่เว็บไซต์ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนของชุมชนที่ทำธุรกิจเกิดการมีส่วนร่วมและการถ่ายโอนความรู้ระหว่างสถานศึกษากับสังคมได้

3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
    3.1) ได้ระบบการจัดการเนื้อหา(Content management system : CMS) รวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ 
    3.2) ได้ศูนย์ข้อมูลธุรกิจชุมชน ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ในรูปแบบของการเผยแพร่เว็บไซต์

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
        ชุมชนหรือผู้ที่มีความสนใจข้อมูลธุรกิจชุมชน

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
        วันเริ่มต้นโครงการ 1 สิงหาคม 2557 วันสิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2557

6. สถานที่ดำเนินโครงการ
        คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Copyright (c) Thanarat Taewattana 2014. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com