เกี่ยวกับคณะฯ

ประวัติความเป็นมา

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2546 โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร (ต่อมาเปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์และฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ รับนิสิตเข้าศึกษาเป็นรุ่นแรกในภาคต้นปีการศึกษา 2546

        ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติให้จัดตั้งบัณฑิตศึกษาสถาน (College of Graduate Studies) ขึ้น เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2547 เป็นหน่วยงานหนึ่งของวิทยาเขตศรีราชา มีสถานภาพเทียบเท่าคณะ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในสาขาวิชาที่ได้ดำเนินการเปิดสอนไปแล้ว และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บัณฑิตศึกษาสถานได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2550

        ในปี พ.ศ.2554 สภามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่ ให้สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 และรับนิสิตปริญญาตรี เข้าศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ เป็นรุ่นแรก ในภาคต้นปีการศึกษา 2554

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

Vision : องค์กรการศึกษาเศรษฐศาสตร์ชั้นนำภาคตะวันออก


Road Map to Vision 2566

Strategic Issue

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่สากล

 • เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรม
 • เป้าประสงค์ที่ 1.2 คุณภาพบัณฑิตระดับสากล
 • เป้าประสงค์ที่ 1.3 หลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

 • เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลงานวิจัยและบริการวิชาการเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
 • เป้าประสงค์ที่ 2.2 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ดี
 • เป้าประสงค์ที่ 2.3 มีระบบสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามมาตรฐานสากล

 • เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากล
 • เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีระบบการบริหารงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
 • เป้าประสงค์ที่ 3.3 บุคลากรมีสมรรถนะตามคาดหวัง
 • เป้าประสงค์ที่ 3.4 องค์กรมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี
 • เป้าประสงค์ที่ 3.5 มีโครงสร้างองค์กรที่คล่องตัว
 • เป้าประสงค์ที่ 3.6 มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ

Strategic Map

ปรัชญาและวัตถุประสงค์

ปรัชญา

 1. ด้านความเข้มแข็งทางวิชาการมุ่งมั่นในความสำเร็จของงาน สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
 2. ด้านความโปร่งใสในการจัดการยึดหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เน้นจริยธรรมของบุคลากร ปฏิบัติตามพันธกิจที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์

 1. จัดการศึกษา และผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
 2. เป็นแหล่งวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการพัฒนาชุมชน
 3. บริหารงานแบบธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นหลัก
 4. สืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกให้นิสิต บุคลากร และชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามจารีตประเพณีเพื่ออนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมไทย และจารีตประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างของแต่ละชุมชนและนานาชาติ
 5. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมและชุมชน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงสร้างองค์กร