ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
 
 

 ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์

 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
 • E-mail : gradknt@src.ku.ac.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2659
 • วุฒิการศึกษา :
  • ปร.ด.(บริหารธุรกิจ),ม.เกษตรศาสตร์
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), ม.เกษตรศาสตร์
  • บธ.บ.(การเงิน)(เกียรตินิยมอันดับ 1), ม.เกษตรศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง

 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ (Quantitative Economics)
 • E-mail : feconwpa@src.ku.ac.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : -
 •  วุฒิการศึกษา :
  • Dr.Sc.Agr. ,University of Hohenheim, Germany
  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) , ม.เกษตรศาสตร์
  • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) , ม.ขอนแก่น

 

ดร.วรยศ ละม้ายศรี

 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ (Quantitative Economics)
 • E-mail : gradwrl@src.ku.ac.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2654
 • วุฒิการศึกษา :
  • ศษ.ด.(การวิจัยและประเมินทางการศึกษา) ม.เกษตรศาสตร์
  • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • วท.ม.(สถิติประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), ม.เกษตรศาสตร์

 

อาจารย์ ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์

 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : -
 • E-mail : feconprt@src.ku.ac.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2688
 • วุฒิการศึกษา :
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), ม.เกษตรศาสตร์
  • น.บ.(นิติศาสตร์)(เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บธ.บ.(การตลาด), ม.เกษตรศาสตร์

 

ดร.นรารัก บุญญานาม

 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
 • E-mail : gradnrb@src.ku.ac.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2659
 •  วุฒิการศึกษา :
  • ปรด.(เศรษฐศาสตร์),  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), ม.เกษตรศาสตร์
  • บธ.บ.(การตลาด), ม.บูรพา
  • ศษ.บ.(การศึกษานอกระบบ), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

 

อาจารย์ กนกพร เพียรประเสริฐ

 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
 • E-mail : feconknp@src.ku.ac.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2654
 •  วุฒิการศึกษา :
  • ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), ม.เกษตรศาสตร์
  • บธ.ม.(การจัดการทั่วไป), ม.บูรพา
  • กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-เคมี), ม.บูรพา

 

อาจารย์ กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์

 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : -
 • E-mail : feconkkp@src.ku.ac.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2688
 •  วุฒิการศึกษา :
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), ม.เกษตรศาสตร์
  • ศ.บ., ม.ธรรมศาสตร์

 

อาจารย์ จุฑารัตน์ หนูสุวรรณ

   (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics)
 • E-mail : feconctn@src.ku.ac.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2688
 •  วุฒิการศึกษา :
  • ศ.ม., ม.ธรรมศาสตร์ 
  • ศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), ม.เกษตรศาสตร์

 

อาจารย์ เอกภัทร ลักษณะคำ

   (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง (Monetary Economics and Public Finance)
 • E-mail : feconakl@src.ku.ac.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2688
 •  วุฒิการศึกษา :
  • ศ.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), ม.เกษตรศาสตร์

 

ดร. ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล

 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
 • E-mail : feconswj@src.ku.ac.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2659
 •  วุฒิการศึกษา :
  • Ph.D(Econ.), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศ.ม., ม.เกษตรศาสตร์ 
  • บธ.บ.(ธุรกิจระหว่างประเทศ), ม.เกษตรศาสตร์