หารือความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 9 จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2560
ท่านคณบดีพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
เข้าร่วมกิจกรรมหารือกับสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 9 จังหวัดชลบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความร่วมมือกันทางด้านการให้บริการวิชาการ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ทั้งด้านวิธีการได้มาซึ่งเครื่องหมายรับรองสำหรับการค้า มาตรฐานอุตสาหกรรม และความร่วมมือด้านอื่น
ณ ห้องประชุมอาเซียน อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป