กำหนดการโครงการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

กำหนดการโครงการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา