โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

          คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสินค้าชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค มีรายได้ที่ยั่งยืนส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต โดยเชิญวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มาให้ความรู้ในเรื่องของความสำคัญของการรับรองมาตรฐานและการเตรียมความพร้อมการขอมาตรฐานระดับต่างๆ และการถ่ายทอดประสบการณ์ พัฒนาธุรกิจจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ โดยคุณชัยพร โสธรนพบุตร เจ้าของบริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด ผู้ผลิตมะม่วงแปรรูป