โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

          คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560ณ อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี ผศ.ศุภชาติ  สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท   มีการบรรยาย การเรื่องเทคนิคการเขียนเอกสารสมัครและบุคลิกภาพพึงประสงค์ โดย คุณณิรัชฐา เข็มปัญญา HR Manager บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด,  ถ่ายทอดประสบการณ์ โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ตามสายอาชีพต่างๆ,   ประมวลหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จากนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดย อาจารย์ประจำหลักสูตร (อาจารย์วรานันต์ ตันติเวทย์) และกิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตชั้นปีที่ 4 พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน