พิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2559

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2559 
ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 
            ในการนี้ นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานทุนภูมิพล 
จำนวน 5 คน ได้แก่
1. นางสาวนันธิยา ศรีพรหม            2. นางสาวนภัสวรรณ ทองบุญนะ
3. นางสาวจารุนันท์ ชูทอง                4. นางสาวโชติชญาน์ พลดี
5. นางสาวกชกร สัมพันธรัตน์