เข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2560

ด้วยวิทยาเขตศรีราชา กำหนดจัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560 
เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของไทยตลอดจนเป็นการปลูกฝั่งคุณธรรม
และจริยธรรมให้อก่บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
ในการนี้คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 
​เวลา 8.30 น. ณ วัดมโนรม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี