ประชาสัมพันธ์โปรเตอร์การรับผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญี ครั้งที่ 1 (INCBAA 2018)ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 60