คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 (MBE17)

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 (MBE17) ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 - 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)  Download ได้ที่นี่
2. รายละเอียดการรับสมัคร MBE รุ่นที่ 17  Download ได้ที่นี่
3. ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (บส.บว.1) และเอกสารประกอบ  Download ได้ที่นี่
4. ช่องทางการสมัคร
    4.1 ติดต่อได้ที่  ห้องโครงการปริญญาโทฯ  ชั้น 1 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
    4.2 สมัครผ่านระบบออนไลน์
         1) ขั้นตอนการรับสมัคร MBE 17 ผ่านระบบออนไลน์ Download ได้ที่นี่
         2) ลงทะเบียนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ  ได้ที่นี่ https://goo.gl/yuP8ri
   
ติดต่อสอบถาม
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
Tel/Fax : 038-352-901  Mobile : 081-781-0937