ข่าวทั่วไป
โครงการสัมนาวิชาการ"บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่พึงประสงค์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล"
25-03-2562
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับความรู้และประโยชน์จากการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้มากที่สุด คณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการจึงได้รวบรวมเอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรและเอกสารที่น่าสนใจไว้ในระบบดิจิทัล ...