ภาพกิจกรรม
มหาบัณฑิตระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น
17-10-2562
        บัณฑิตวิทยาลัยจัดพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร, รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น, รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตท...
โครงการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)
24-07-2562
สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร  ให้แก่สมาชิกสมาคม ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตปริญญาโท และผู้สนใจทั่วไป ในวันพุธ ที่ 24 กรก...
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
19-07-2562
     เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดี พร้อมด้วยคณ...
กิจกรรมการติดตามผลงานบริการวิชาการเพื่อยกระดับผลิตภัฑณ์ของชุมชน
26-06-2562
          ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในปีงบประมาณ 2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้การดำเนินธ...
โครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
16-06-2562
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  ได้จัดให้มีโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16...