ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่ออาเซียน เนื่อในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
10-10-2560
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีมหาบัณฑิตของโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะ...
ร่วมรือการขอสนับสนุนระบบฐานข้อมูลเพื่องานวารสารกับสำนักหอสมุด มก.บางเขน
27-09-2560
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และประธานกรรมวารสาร ร่วมรือการขอสนับสนุนระบบฐานข้อมูลเพื่องานวารสารกับสำนักหอสมุด มก.บางเขน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ...
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
20-09-2560
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ...
เข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2560
07-07-2560
ด้วยวิทยาเขตศรีราชา กำหนดจัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560  เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของไทยตลอดจนเป็นการปลูกฝั่งคุณธรรม และจริยธรรมให้อก่บุคลากรและนิ...
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
04-07-2560
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระเจริญมายุครบรอบ 60 ปี  ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...