ภาพกิจกรรม
การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29-11-2559
รายวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน (Economics of Poverty and Inequality) รหัสวิชา ๐๑๑๐๑๔๑๖ ...
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
10-11-2559
รายวิชา 01101451 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน ...