ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดการวารสารออนไลน์ KUOJS
25-10-2560
การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดการวารสารออนไลน์ KUOJS วันที่ 25 ต.ค. 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักหอสมุด มก.บางเขน ...
ยินดีต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
17-10-2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ยินดีต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการสภา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ...
พิธีมอบทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่ออาเซียน เนื่อในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
10-10-2560
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีมหาบัณฑิตของโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะ...
ร่วมรือการขอสนับสนุนระบบฐานข้อมูลเพื่องานวารสารกับสำนักหอสมุด มก.บางเขน
27-09-2560
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และประธานกรรมวารสาร ร่วมรือการขอสนับสนุนระบบฐานข้อมูลเพื่องานวารสารกับสำนักหอสมุด มก.บางเขน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ...
เข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2560
07-07-2560
ด้วยวิทยาเขตศรีราชา กำหนดจัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560  เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของไทยตลอดจนเป็นการปลูกฝั่งคุณธรรม และจริยธรรมให้อก่บุคลากรและนิ...