ภาพกิจกรรม
มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2560 แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26-12-2559
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  ในนามตัวแทนคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มอบกระเช้าของขวัญปี...
การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29-11-2559
รายวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน (Economics of Poverty and Inequality) รหัสวิชา ๐๑๑๐๑๔๑๖ ...