ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ คณะฯ ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
29-03-2562
ยินดีต้อนรับ คณะฯ ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต  กับคณะเศรษฐ...
งานสัมมนาวิชาการ “บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่พึงประสงค์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”
28-03-2562
ประมวลภาพงานสัมมนาวิชาการ “บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่พึงประสงค์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์  ​และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ม...
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์
01-02-2562
คณะกรรมการกิจการและพัฒนานิสิต ได้กำหนดจัดการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์  ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์  หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความร...
สมาคมเศรษศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23-01-2562
นายกสมาคมเศรษศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์  บรรยาย เรีอง สมาคมเศรษฐศาสตร์ ให้ คณาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาตร์ และได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานสมาคมฯที่คณะเศ...
สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง (TCAS รอบที่1) ปี 2562
18-01-2562
สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง (TCAS รอบที่1) ปี 2562 กำหนดการสัมภาษณ์ มีโครงการต่างๆ ดังนี้ - โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา - โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธร...