ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการผู้บริหาร...พบ...นิสิตปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ
26-03-2561
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลาโดยประมาณ 12.00-13.00 น. (พบ นิสิตปริญญาตรี ชั้นปี 3 ภาคปกติ ) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้จัดโครงการผู้บริหาร...พบ...นิสิตปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ศร...
โครงการเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม: Green Technology
24-03-2561
ด้วยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้เปิดการเรียนการสอนรายวิชา 01101261 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Introduction to Natural Resource and Environmental Economics) ใ...
โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560
18-03-2561
โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ...
กิจกรรม "สร้างบุคลิก พิชิตงาน” ภายใต้โครงการ AEC Passport
17-03-2561
คณะกรรมการกิจการและพัฒนานิสิต จัดกิจกรรม "สร้างบุคลิก พิชิตงาน” ภายใต้โครงการ AEC Passport ขึ้น ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิต ทา...
โครงการ Econometrics Series ครั้งที่ 3
15-03-2561
ด้วยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้เปิดการเรียนการสอนรายวิชา 01101372 เศรษฐมิติ l (Econometrics l) ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 โดยผู้สอนมีความประสงค์จัดโครงการ Econ...