ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่ออาเซียน เนื่อในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
10-10-2560
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีมหาบัณฑิตของโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะ...
แนะนำหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 16
09-10-2560
แนะนำหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต                   สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 16        1. รายล...
ประชาสัมพันธ์ระบบส่งเสริมการมีงานทำ (Jobsa)
04-10-2560
  ประชาสัมพันธ์จากกองกิจการนิสิตร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำระบบส่งเสริมการมีงานทำ (Jobsa) โดยนิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลการรับสมัครงานทั้งแบบ full time part time ฝึกงาน โครงการฝึกอบรมต่...
ร่วมรือการขอสนับสนุนระบบฐานข้อมูลเพื่องานวารสารกับสำนักหอสมุด มก.บางเขน
27-09-2560
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และประธานกรรมวารสาร ร่วมรือการขอสนับสนุนระบบฐานข้อมูลเพื่องานวารสารกับสำนักหอสมุด มก.บางเขน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ...