ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศกาลอาหารอาเซียน ในรายวิชา 01101415 Economics Development of ASEAN Countries
15-02-2560
Student presentations กิจกรรมเทศกาลอาหารอาเซียน ในรายวิชา 01101415 Economics Development of ASEAN Countries (อ.เกวลิน มะลิ) ...
การประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลนครแหลมฉบัง
09-02-2560
อาจารย์เกวลิน มะลิ และ นายสรายุทธ พรหมทา ได้เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ จัดทำศูนย์การเรียนรู้เศร...
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นรารัก บุญญานาม สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
03-02-2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560 (Thailand Inventors’Day 2017) และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาขาติ  ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์...
ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์
02-02-2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ ณ อนุสาวรีย์...