โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
              Bachelor of Economics (Special Program)

   ข่าวทั่วไป

14-2-60 แผนการศึกษาแผนการเรียนของนิสิตในโครงการฯ
15-8-60 งดการเรียนการสอนในรายวิชา 01101381 History of Economic Thought(อาจารย์ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์) ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00น. ห้อง 17404 โดยนัดหมายวันชดเชย คือ วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคาม 2560 เวลา 13.00 – 16.00น. ห้อง 17404
15-8-60 งดการเรียนการสอนในรายวิชา 01101351 Public Finance (อาจารย์ชิราภรณ์ วงศ์แสน) ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 – 19.00น. ห้อง 18101 โดยนัดหมายวันชดเชย คือ วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคาม 2560 เวลา 09.00 – 12.00น. ห้อง 17402

ข่าวทุนการศึกษา

ข่าวการศึกษาต่อ

ข่าวสมัครงาน

โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ติดต่อ 063 - 2253628 Webmaster sarunedtech@hotmail.com