โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
              Bachelor of Economics (Special Program)

           การก่อตั้งหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

               จากการที่รัฐบาลมีนโยบายกระจายความเจริญออกสู่ภูมิภาคเพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจ และแหล่งการจ้างงานใหม่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนั้น รัฐบาลได้ลงทุนโครงการ
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Sea Board: ESB) โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ
เป็นแหล่งลงทุนที่สำคัญของประเทศ ศูนย์กลางการคมนาคมส่งทั้งทางบก และทางทะเลเป็นฐานเศรษฐกิจการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมรองรับการกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการยกระดับให้เป็นประตูเศรษฐกิจของประเทศ

               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ในฐานะสถาบันที่ให้การศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกจึงได้ดำเนินการเสนอขอใช้หลักสูตรของเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มาเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 และเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออก ที่ต้องการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจ