โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์วรานันต์ ตันติเวทย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดร.นรารัก บุญญานาม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์จุฑารัตน์ หนูสุวรรณ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ชิราภรณ์ วงศ์แสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์อังศุธร เถื่อนนาดี