โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ
อาจารย์ชิราภรณ์ วงศ์แสน
กรรมการดำเนินงานโครงการฯ
อาจารย์์มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข
กรรมการดำเนินงานโครงการฯ
อาจารย์วรานันต์ ตันติเวทย์
กรรมการดำเนินงานโครงการฯ
อาจารย์อังศุธร เถื่อนนาดี
เลขานุการดำเนินงานโครงการฯ
อาจารย์นวลพรรณ ไม้ทองดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวชนัญชยา เพิ่มทวีทรัพย์