โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์จีรพรรณ กุลดิลก
ประธานคณะกรรมการฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.โสมสกาว เพชรานนท์
กรรมการ
ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์
กรรมการ
ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
กรรมการเเละเลขานุการ
อาจารย์ชิราภรณ์ วงศ์แสน