โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

วันปฐมนิเทศน์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

วันปฐมนิเทศน์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาภาพกิจกรรม


โครงการสัมมนาวิชาการนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัตฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ประจำปี 2560

โครงการสัมมนาวิชาการนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัตฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ประจำปี 2560 ภาพกิจกรรม


โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

กรรมการโครงการฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2560 แก่หน่วยงานต่างๆ ภาพกิจกรรม


โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ได้จัดโครงการมัชฌิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00น. - 12.00น. ณ ห้องประชุมอาคาร18คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Saga University
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00น. - 15.00น. ณ ห้องประชุมอาคาร18ประธานฯ พบนิสิตปริญญาตรี โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
ในวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 08.00น. - 12.00น.นิสิตชั้นปีที่ 2 การนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 2 เวลา 16.00น. - 19.00น. ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559