โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

สาขาวิชาเอกหลัก 4 กลุ่มวิชา ได้แก่


     1. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน

     2. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

     3. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม

     4. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

สาขาวิชาเอกรอง 4 กลุ่มวิชา ได้แก่


     1. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน

     2. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

     3. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม

     4. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ