โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

                 สารจากประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

            อาจารย์ชิราภรณ์ วงศ์แสน

               ขอแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ได้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 นี้
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นช่วงเวลาที่นิสิตจะได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในศาสตร์ที่ตนเองจะนำไปประกอบอาชีพในอนาคต และยังได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากมาย มีโอกาส ความท้าทาย ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่นิสิตจะต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้น ขอให้นิสิตจงมีสติ มุ่งมั่น ตั้งใจ เพียรพยายามที่จะแสวงหาความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองตลอดการศึกษาในช่วงระยะเวลา 4 ปีต่อจากนี้ ขอเป็นกำลังใจให้นิสิตประสบความสำเร็จในการศึกษาตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต