โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
              Bachelor of Economics (Special Program)

                   สารจากหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

           ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์

               ผมขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ทุกท่านที่เป็นนิสิตใหม่ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็น
รุ่นที่ 6 ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

               การเรียนในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นั้น นอกจากนิสิตจะต้องศึกษาวิชาต่าง ๆ จากอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียนแล้ว นิสิตต้องหาความเพิ่มเติมเพื่อฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพราะการนำไปประยุกต์ใช้ อีกทั้งนิสิตควรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเสริมการเรียนต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะศักยภาพนิสิตในด้านอื่นๆ ด้วย ขอให้นิสิตทุกท่านตั้งใจเรียนอย่างมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เพื่อตัวของนิสิตและเพื่อสังคม ผมรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คณะฯ จะได้มีโอกาสดูแลนิสิตทุกท่าน และผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาตามหลักสูตร