โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
              Bachelor of Economics (Special Program)

                              สารจากคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์

               ในนามของ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ทุกท่านที่เป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559 การเรียนในระดับปริญญาตรีนี้ นิสิตจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนจากที่เคยเรียนในระดับมัธยม คือ นอกจากนิสิตจะต้องศึกษาวิชาต่างๆจากการฟังบรรยายในห้องเรียนและการค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดแล้ว นิสิตยังมีกิจกรรมเสริมการเรียนอีกหลายอย่างที่จะช่วยพัฒนาทักษะให้กับนิสิตเมื่อจบการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ หรือทำงานรับใช้สังคมและประเทศชาติจึงขอให้นิสิตจัดการ เรื่องเวลาให้เหมาะสมระหว่างการเรียนกับการทำกิจกรรมการที่นิสิตได้มีโอกาสเข้าเรียน ระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานี้ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของชีวิตและเกี่ยวข้องกับอาชีพการงานและลักษณะพฤติกรรมในความเป็นอยู่ในอีกหลายสิบปีข้างหน้า ขอให้นิสิตทุกคนได้เตรียมตัว เตรียมกาย และใจให้พร้อมในการเรียนทุกครั้งและการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างมีสติไปสู่จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนานิสิตให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือคุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคลที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดไว้ 4 คำ ได้แก่ สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์และสามัคคี ขอเป็นกำลังใจให้กับนิสิตทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาตามหลักสูตร เป็นบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรม สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง สังคมและแก่เศรษฐกิจประเทศชาติสืบต่อไป