โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
              Bachelor of Economics (Special Program)

   ข่าวทั่วไป

14-2-60 แผนการศึกษาแผนการเรียนของนิสิตในโครงการฯ
2-5-60 งดการเรียนการสอนในรายวิชา 01101232 Introductory Transportation Economics (อาจารย์วรานันต์ ตันติเวทย์) ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00-19.00น. ห้อง 18101 สอนชดเชยวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 หมู่ 900 เวลา16.00-19.00น. ณ ห้อง 18201
2-5-60 งดการเรียนการสอนในรายวิชา 01101445 Economics of International Investment (อาจารย์มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข) ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00-19.00น. ห้อง 18302 สอนชดเชยวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 หมู่ 900 เวลา16.00-19.00น. ณ ห้อง 5203

ข่าวทุนการศึกษา

ข่าวการศึกษาต่อ

ข่าวสมัครงาน

โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ติดต่อ 063 - 2253628 Webmaster sarunedtech@hotmail.com