คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (Journal of Economics and Management Strategy: JEMS) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รวมถึงกลยุทธ์การจัดการ และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งนักวิชาการจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) แล้ว ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดากร มีการเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ คือ ตีพิมพ์รูปเล่ม และแบบออนไลน์ โดยวารสารแบบตีพิมพ์ เริ่มมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2557 จนถึงปัจจุบัน เริ่มมีการตีพิมพ์ฉบับแรกปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2557 และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ในปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยนำบทความจากวารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 ขึ้นออนไลน์เป็นเล่มแรก

วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
 
วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557
 
     
     
     
วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
 
วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2558
 
     
     
     
วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
 
วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559
 
     
     
     
วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
 
วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2560