เกี่ยวกับวารสารฯ

 

 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (Journal of Economics and Management Strategy: JEMS) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รวมถึงกลยุทธ์การจัดการ และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งนักวิชาการจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

 

วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
 
วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557
 
     
     
     
วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
 
วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2558
 
     
     
     
วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
 
วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559