Responsive image

   ข่าวทั่วไป

14-2-60 แผนการศึกษาแผนการเรียนของนิสิตในโครงการฯ
9-10-60 งดการเรียนการสอนในรายวิชา 01101171 Mathematical Economics I(ดร.วรยศ ละม้ายศรี) ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 –19.00น. ห้อง 18101 โดยนัดหมายวันชดเชย คือ วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 – 19.00น. ห้อง 18101
9-10-60 งดการเรียนการสอนในรายวิชา 01101281 Microeconomics II (อาจารย์ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ) ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 –19.00น. ห้อง 18302
19-10-60 ปฏิทินการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง:ประมาณการจำนวนรับTCAS 61:รอบที่ 1 Portfolio:รอบที่ 2 โควตา:รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : รอบที่ 4 Admission:รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ข่าวทุนการศึกษา

ข่าวการศึกษาต่อ

ข่าวสมัครงาน

โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ติดต่อ 063 - 2253628 Webmaster sarunedtech@hotmail.com