หน้าแรก  สำหรับเจ้าหน้าที่ 
ค้นหาคำร้อง
รหัสนิสิต : 
 
 
 
เลขที่คำร้อง เรื่อง วันที่ยื่นคำร้อง วันที่ติดตาม วันทีเสร็จสิ้น หมายเหตุ สถานะ ขั้นตอน ผล


หมายเหตุ สถานะ หมายถึง เสร็จสิ้น หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ