ข้อมูลเพื่อการจัดทำ SAR

 

1) การประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีต่อหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูลจากกองแผนงาน)