สำนักงานเลขานุการ

 งานบริหารทั่วไป


 

กษมา เนตรวิเชียร

 • ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 • E-mail : kasama.n@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2658,664401
 • วุฒิการศึกษา
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ),ม.เกษตรศาสตร์
  • ศศ.บ.(การตลาด),ม.ราชภัฎราชนครินทร์

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัลนิภา สุขเสมอ

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • E-mail : wulnipha.s@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2658,664402
 • วุฒิการศึกษา
  • ค.บ.(ธุรกิจศึกษา), มรภ.จันทรเกษม

 

สรายุทธ พรหมทา

 • ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 • E-mail : taokik@hotmail.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2658,664403
 • วุฒิการศึกษา
  • บธ.บ.(การตลาด), ม.เกษตรศาสตร์

 

พัชรินทร์ กิจเพิ่มทรัพย์

 • ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
 • เบอร์โทรติดต่อ : 4026
 • วุฒิการศึกษา
  • ปวส.(เลขานุการ) , วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน

 

วรรณภา พรมแสง

 • ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2686,664306

 

ประสิทธิ์ เดชกล้า

 • ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

 

อนันต์ เรียนกิ่ง

 • ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2685,664505

 

 งานคลังและพัสดุ


 

วิไลวรรณ หยงหนู

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • E-mail : wilaiwan_y@hotmail.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2685,664501
 • วุฒิการศึกษา
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), ม.เกษตรศาสตร์
  • บธ.บ.(การบัญชี), ม.รามคำแหง

 

ประภาพร นาคสมบูรณ์

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,
 • ปฏิบัติงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ
 • E-mail : ppp_lek@hotmail.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2651,664603
 • วุฒิการศึกษา
  • บธ.บ.(การบัญชี), ม.ราชภัฎพระนคร
  • ปวส.(การบัญชี), ร.ร.เทคโนโลยีชลบุรี

 

ธารทิพย์ นาคสมบูรณ์

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • E-mail : luck_tantip@hotmail.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2685,664502
 • วุฒิการศึกษา
  • บธ.บ.(การบัญชี), วิทยาลัยเซาท์อีสบางกอก
  • ปวส.(การบัญชี), ร.ร.เทคโนโลยีชลบุรี

 

อรอุมา บารมีรุ่งเรือง

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ
 • E-mail : kitty_nongvicpink@hotmail.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2651,664602
 • วุฒิการศึกษา
  • บธ.บ.(การบัญชีบริหาร) เกียรตินิยมอันดับ 2, ม.เกษตรศาสตร์

 

บุรินทร์ กิมทรง

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 • E-mail : srcbrk@ku.ac.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2685,664504
 • วุฒิการศึกษา
  • บธ.บ.(การจัดการ), ม.เกษตรศาสตร์

 

สลัลชนา แป้งหอม

 • ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • E-mail : Salanchana.p@gmail.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2685,664503
 • วุฒิการศึกษา
  • ปวส. (บัญชี) , วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

 

 งานบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต


 

บงกช พุ่มแก้ว

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • E-mail : bongkot.po@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2656,664301
 • วุฒิการศึกษา
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), ม.เกษตรศาสตร์
  • วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ,ม.รังสิต

 

ณัฐณิชา มาลัย

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 • E-mail : natnicha.mala@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2656,664302
 • วุฒิการศึกษา
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ,ม.มหาสารคาม
  • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 2 ,ม.มหาสารคาม

 

ชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ
 • E-mail : chaiwat.run@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2651,664601
 • วุฒิการศึกษา
  • ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)  ,ม.ราชภัฎราชนครินทร์
  • ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)  ,ม.ราชภัฎราชนครินทร์
  • บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)  ,ม.ราชภัฎราชนครินทร์
  • ปวส.(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)  ,วิทยาลัยพณิชยการบางนา

 

จันทนา ผลประเสริฐ

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
 • E-mail : jantana.ph@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2652,2556,664304
 • วุฒิการศึกษา
  • กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) ,ม.บูรพา

ชนัญชยา เพิ่มทวีทรัพย์

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติงานโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
 • E-mail : Chananchaya.j@gmail.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2556,2652,664303
 • วุฒิการศึกษา
  • บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) , ม.ราชภัฏพระนคร

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ


 

สุวรรณา โพธิอ่อน

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
 • E-mail : suwanna.pro@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2686,664901
 • วุฒิการศึกษา
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), ม.เกษตรศาสตร์
  • ทล.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), ม.บูรพา

 

กิตติยาวดี ดาขวา

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 • E-mail : kittiyawadee.d@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 2652,664305
 • วุฒิการศึกษา
  • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), ม.เกษตรศาสตร์