รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
            1. รายงานผลการดำเนินการของ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
            2. รายงานผลการดำเนินการของ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560  ดาวน์โหลดได้ที่นี่
            3. รายงานผลการดำเนินการของ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561   ดาวน์โหลดได้ที่นี่
            4. รายงานผลการดำเนินการของ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
            5. รายงานผลการดำเนินการของ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563   ดาวน์โหลดได้ที่นี่