ระบบบริหารคุณภาพ

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร ด้วยการพัฒนารูปแบบ PDCA บูรณาการเข้ากับงานประจำและตัวบ่งชี้ทั้งที่เป็นตัวบ่งชี้ภายในและตัวบ่งชี้ภายนอกเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา