สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ

รหัสหลักสูตร

25620024002062

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Bachelor of Economics Program in Economics
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)          :   เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ                              :   ศ.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)      :   Bachelor of Economics
ชื่อย่อ                              :   B.Econ.

ปรัชญา

                  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เป็นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เน้นการศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดและการประยุกต์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการเปิดสอน ที่ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การขนส่ง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การเงินและการคลัง ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภาครัฐ เอกชน และสังคมในระดับชาติและระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. มีความรอบรู้ และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์และบริบทของพื้นที่ภาคตะวันออก
  2. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม โดยประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบกับการใช้วิจารณญาณอย่างเหมาะสม
  3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผลและวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี   4  ปี  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  130  หน่วยกิต  ตามโครงสร้างดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร
- กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์

6
3
13
5
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ                      ไม่น้อยกว่า

94

หน่วยกิต

- วิชาเฉพาะบังคับ
- วิชาเฉพาะเลือก

61
33

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต