Loading

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดี อยู่ดีของชาติ
สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

ข่าวประชาสัมพันธ์