ผู้บริหาร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์

 

 

ที่ปรึกษาประจำคณะ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์

 

 

คณบดี

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์

 

 

ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการเงิน

 

 

ดร.กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์

 


รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์

 

 

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

 

 

ดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์

 

 

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

 

 

บงกช พุ่มแก้ว

 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต

 

 

สุวรรณา โพธิอ่อน

 

 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา