วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

            “บูรณาการองค์ความรู้เศรษฐศาสตร์ระดับสากล บ่มเพาะคนคุณภาพ ด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

          1.สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถประยุกต์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในระดับสากล

          2.สร้างสรรค์งานวิจัยและบริการวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

          3.สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          4.สร้างสภาพแวดล้อมในองค์กรด้วยชุดทักษะและประสบการณ์แบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่แตกต่างภายใต้หลักธรรมาภิบาล

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

              1.คณาจารย์มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ และฝึกฝนนิสิตให้สามารถประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ

             2.คณาจารย์มีความเอาใจใส่นิสิตในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียน

             3.บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

เอกลักษณ์ของคณะ (Uniqueness)

             ใช้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            “มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ”

อัตลักษณ์ของคณะ (Identity)

             ใช้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            “สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี”