คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศราฐศาสตร์ธุรกิจ

ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์

 • ประธานอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • วุฒิการศึกษา :
  • Ph.D(Econ.), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)(เกียรตินิยม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • วุฒิการศึกษา :
  • ปร.ด.(บริหารธุรกิจ),ม.เกษตรศาสตร์
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), ม.เกษตรศาสตร์
  • บธ.บ.(การเงิน)(เกียรตินิยมอันดับ 1), ม.เกษตรศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรารัก บุญญานาม

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
 • ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 •  วุฒิการศึกษา :
  • Ph.D(Econ.),  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), ม.เกษตรศาสตร์
  • บธ.บ.(การตลาด), ม.บูรพา
  • ศษ.บ.(การศึกษานอกระบบ), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 •  วุฒิการศึกษา :
  • Ph.D(Econ.), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศ.ม., ม.เกษตรศาสตร์ 
  • บธ.บ.(ธุรกิจระหว่างประเทศ), ม.เกษตรศาสตร์