สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์

        E-mail : fecoscs@ku.ac.th