คณะกรรมการโครงการพิเศษ

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ

ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์

 

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการ

 

 

รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์

 

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมกาบริหารโครงการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์

 

 

ประธานกรรมการบริหารโครงการ

 

 

รองศาสตราจารย์วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์

 

 

กรรมการบริหารโครงการ

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.โสมสกาว เพชรานนท์

 

 

กรรมการบริหารโครงการ

 

 

อาจารย์ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์

 

 

กรรมการบริหารโครงการ

 

 

อาจารย์ ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์

 

 

กรรมการบริหารโครงการ

 

 

อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์

 

 

กรรมการบริหารโครงการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์

 

 

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

โครงสร้างคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ

ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์

 

 

ประธานกรรมการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์

 

 

กรรมการ

 

 

อาจารย์เอกภัทร ลักษณะคำ

 

 

กรรมการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล

 

 

กรรมการและเลขานุการ

 

 

นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์

 

 

ผู้ช่วยเลขานุการ