ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์

  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังเวียน จันทน์ทองแก้ว

  • Ph.D.(Environment Planning)

 

อาจารย์ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์

  • Ph.D.(Econ.),Cornell University,U.S.A.
  • M.A.(Econ.),Cornell University,U.S.A.
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)(ภาคภาษาอังกฤษ), ม.ธรรมศาสตร์
  • ศ.บ.(สถิติเศรษฐศาสตร์), ม.ธรรมศาสตร์