ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์

 • Ph.D.(Agricultural Economics), University of Illinois, USA
 • M.S.(Agricultural Economics), University of Illinois, USA
 • ศส.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)(เกียรตินิยมเหรียญทอง) ,ม.เกษตรศาสตร์

 

อาจารย์ ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์

 • D.A.(Econ.), University of  Miami, Florida U.S.A.
 • M.A.(Econ.), University of Miami, Florida U.S.A.
 • ร.บ.(การคลัง)(เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อาจารย์ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์

 • Ph.D.(Econ.),Cornell University,U.S.A.
 • M.A.(Econ.),Cornell University,U.S.A.
 • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)(ภาคภาษาอังกฤษ), ม.ธรรมศาสตร์
 • ศ.บ.(สถิติเศรษฐศาสตร์), ม.ธรรมศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์

 • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังเวียน จันทน์ทองแก้ว

 • Ph.D.(Environment Planning)