สำนักงานเลขานุการ

 งานบริหารทั่วไป


 

กษมา เนตรวิเชียร

 • ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 • E-mail : kasama.n@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664401
 • วุฒิการศึกษา
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ศศ.บ.(การตลาด),มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัลนิภา สุขเสมอ

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • E-mail : wulnipha.s@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664402
 • วุฒิการศึกษา
  • ค.บ.(ธุรกิจศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

สรายุทธ พรหมทา

 • ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 • E-mail : sarayoot.p@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664403
 • วุฒิการศึกษา
  • การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • บธ.บ.(การตลาด), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

วรรณภา พรมแสง

 • ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
 • เบอร์โทรติดต่อ :ภายใน 664306 ภายนอก 038-352902

 

ประสิทธิ์ เดชกล้า

 • ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

 

อนันต์ เรียนกิ่ง

 • ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664505

 

 งานคลังและพัสดุ


 

วิไลวรรณ หยงหนู

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • E-mail : wilaiwan_y@hotmail.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : ภายใน 664501 ภายนอก 038-352903
 • วุฒิการศึกษา
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บธ.บ.(การบัญชี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประภาพร นาคสมบูรณ์

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,
 • ปฏิบัติงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ
 • E-mail : ppp_lek@hotmail.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : ภายใน 2651,664603 ภายนอก 038-352901
 • วุฒิการศึกษา
  • บธ.บ.(การบัญชี), มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
  • ปวส.(การบัญชี), ร.ร.เทคโนโลยีชลบุรี

 

ธารทิพย์ นาคสมบูรณ์

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • E-mail : luck_tantip@hotmail.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : ภายใน 2685,664502 ภายนอก 038-352903
 • วุฒิการศึกษา
  • บธ.บ.(การบัญชี), วิทยาลัยเซาท์อีสบางกอก
  • ปวส.(การบัญชี), ร.ร.เทคโนโลยีชลบุรี

 

ฐิติวัจน์ เจริญจิตเกษม

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 • E-mail : thidhivajn.j@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : ภายใน 664504 ภายนอก 038-352903
 • วุฒิการศึกษา ร.บ.,มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  

สลัลชนา แป้งหอม

 • ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
 • E-mail : Salanchana.p@gmail.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : ภายใน 664503 ภายนอก 038-352903
 • วุฒิการศึกษา
  • ปวส. (บัญชี) , วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

 

 งานบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต


 

บงกช พุ่มแก้ว

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • E-mail : bongkot.po@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : ภายใน 2656,664301 ภายนอก 038-352902
 • วุฒิการศึกษา
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ,มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ณัฐณิชา มาลัย

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 • E-mail : natnicha.mala@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : ภายใน 2656,664302 ภายนอก 038-352902
 • วุฒิการศึกษา
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 2 ,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • ปฏิบัติงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ
 • E-mail : chaiwat.run@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : ภายใน664601 ภายนอก 081-7810937
 • วุฒิการศึกษา
  • ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)  ,มรภ.ราชนครินทร์
  • ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)  ,มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  • บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)  ,มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  • ปวส.(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)  ,วิทยาลัยพณิชยการบางนา

 

จันทนา ผลประเสริฐ

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
 • E-mail : jantana.ph@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : ภายใน 2652,664304 ภายนอก 038-352902
 • วุฒิการศึกษา
  • กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) ,มหาวิทยาลัยบูรพา

ชนัญชยา เพิ่มทวีทรัพย์

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติงานโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
 • E-mail : Chananchaya.j@gmail.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : ภายใน 2556,664303 ภายนอก 038-352902
 • วุฒิการศึกษา
  • บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) , มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ


 

สุวรรณา โพธิอ่อน

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
 • E-mail : suwanna.pro@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664901
 • วุฒิการศึกษา
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ทล.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),มหาวิทยาลัยบูรพา

 

คุณากร ส่งเสริม

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 • E-mail : kunakorn.son@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : ภายใน 664305 ภายนอก 038-352902
 • วุฒิการศึกษา
  • วศ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี