ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์

 • ตำแหน่งทางด้านบริหาร : หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ (Quantitative Economics)
 • E-mail : patnut99@yahoo.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664101, 2685
 • วุฒิการศึกษา :
  • Ph.D(Econ.), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)(เกียรตินิยม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ

 • ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics)
 • E-mail : thitiwanthitiwan@gmail.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664102
 •  วุฒิการศึกษา :
  • Dr.Sc.Agr. , University of Hohenheim, Germany
  • ศ.ม. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศ.บ. , ม.ธรรมศาสตร์

 

อาจารย์ อังศุธร เถื่อนนาดี

 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง (Monetary Economics and Public Finance)
 • E-mail : angsuthon.t@gmail.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664105, 2654
 • วุฒิการศึกษา :
  • ศ.ม., ม.ธรรมศาสตร์
  • น.บ.(นิติศาสตร์), ม.รามคำแหง
  • ศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), ม.ขอนแก่น

 

อาจารย์ มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข

   (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics)
 • E-mail : mlecon48@hotmail.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664108, 2688
 •  วุฒิการศึกษา :
  • ศ.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), ม.เกษตรศาสตร์

 

ดร.วรานันต์ ตันติเวทย์

 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Economics)
 • E-mail : waranan.d@gmail.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664107,2688
 • วุฒิการศึกษา :
  • Ph.D.(Economics), Lincoln University, New Zealand 
  • ศ.ม., ม.เกษตรศาสตร์
  • ศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), ม.เกษตรศาสตร์

 

อาจารย์ นวลพรรณ ไม้ทองดี

 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม (Human Resources and Industrial Economics)
 • E-mail : nuanmait@hotmail.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664104, 2659
 • วุฒิการศึกษา :
  • M.A. (Econ.), University of Southern California, USA
  • ศ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • B.A. (Econ.) (Hons.), Wesleyan University, USA

 

ดร.ชิราภรณ์ วงศ์แสน

 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง (Monetary Economics and Public Finance)
 • E-mail : ch.wongsaen@gmail.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664109, 2688
 •  วุฒิการศึกษา :
  • ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์
  • ศ.ม., ม.เกษตรศาสตร์
  • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์

 

อาจารย์ ภัคพิชา ปฐมพิทักษ์นุกูล

   (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ (Quantitative Economics)
 • E-mail : pakpicha.p@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664110, 2685
 • วุฒิการศึกษา :
  • MRes(Econ with Distinction), University of Essex,UK
  • ศ.ม.(ภาษาอังกฤษ), ม.เชียงใหม่
  • ศ.บ.(สองภาษา), ม.เชียงใหม่

 

อาจารย์ภานุพงษ์ สุขเกิด

   (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ (Quantitative Economics)
 • E-mail : panupong.sukk@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664106, 2685
 •  วุฒิการศึกษา :
  • MRes(Econ with Distinction), University of Essex,UK
  • ศ.ม.(ภาคภาษาอังกฤษ), ม.ธรรมศาสตร์
  • ร.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2), ม.ธรรมศาสตร์

 

ดร.สิริเกล้า สังขพันธ์

 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • E-mail : siriklao@yahoo.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664111
 •  วุฒิการศึกษา :
  • Ph.D(Econ.)Population, Resources and Environmental Economics Huazhong University of Science and Technology, China
  • ศ.ม., ม.ธรรมศาสตร์
  • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร),  ม.เกษตรศาสตร์

 

นายสนพัช สวามีชัย

   (ลาศึกษาต่อปริญญาโท)

 • ตำแหน่ง : นักวิจัยปฏิบัติการ
 • E-mail : sanapat.s@ku.th
 •  วุฒิการศึกษา :
  • ศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ,  ม.เกษตรศาสตร์